Goathead - Tribulus terrestris

The Plant w/Flowers

 

The Flowers

The Fruit

The Pollen

Goathead - Tribulus terrestris pollen 400X (43┬Ám)


Internet Links