Snakeweed - Gutierrezia sarothrae

The Plant w/Flowers

The Flowers

 
50X

 

The Pollen

Snakeweed - Gutierrezia sarothrae pollen 400X (23┬Ám)


Internet Links